Friday, November 23, 2012

လူထုက်န္းမာေရး (((ေလျဖတ္မည့္ ေရွ့ေျပးလကၡဏာ - ၁၁ခ်က္)


၁။ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့တြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မၾကာခဏ မူးေဝျခင္း။
(Sub occipital headache)၂။ ေျခ,လက္တို႔တြင္ မၾကာခဏ က်ဥ္ျခင္း၊ကိုယ္လက္ ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းျခင္း။

(Tingling sensation of limbs)၃။ မ်က္ခြံႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကြက္သားတို႔ ဆတ္ခနဲလႈပ္ျခင္း၊ အသားကြက္၍ တဆတ္ဆတ္လႈပ္ျခင္း။
(Fluttering or Tic of eyelids and facial muscles)၄။ မၾကာခဏ ဝမ္းခ်ဳပ္ျပီး ဗိုက္တြင္ေလပြေနျခင္း။
(Occassional constipation and fluctuation)၅။ ညအိပ္ခ်ိန္ က်ဥ္ထံုျခင္း လန္႔ႏိုးျခင္း။
(Tingling and numbress of limbs during sleep)၆။ ဆီး အနီေရာင္သြားျခင္း။
(Redness discolouration of urine)၇။ ပစၥည္းမ်ားကိုင္လွ်င္ မျမဲျခင္း၊ မၾကာခဏ လြတ္က်တတ္ျခင္း။
(Freguent fall down of objects when bandling)၈။ ဘယ္ဘက္လက္ ကိုက္ခဲျပီး လက္မတြင္ ထံုျခင္း၊ ဘယ္ေျခဆြဲျခင္း။
(Tingling and aching sensation of left upper limbs, thumb and lower limbs)၉။ အမ်ိဳးသားမ်ား အသက္ ၄၅-ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ ရက္ရွည္ ေျခ,လက္ ထံုက်ဥ္ျခင္း။
(Male over 45yrs,numbers sensation longtime) အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသြးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေျခ,လက္မ်ား
ထံုက်ဥ္ျခင္း။ လက္ညႇိဳး၊ လက္ခလယ္ ေကြးရာမွ ခ်က္ခ်င္းဆန္႔မရျခင္း။
(Numbness sensation during menolpasuse)၁၁။ ေရခ်ိဳးျပီးလွ်င္ မ်က္စိမ်ား ၾကာျမင့္စြာ နီရဲျခင္း။
(Redness of eye after bath (or) Conjunctivities after bath)ႀကဳိတင္သိရွိၿပီး လူသားမ်ားအားလုံး ေလၿဖတ္ၿခင္းမွ ကာကြယ္နုိင္ႀကပါေစ.....ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္က အေရးႀကီးလို႕.............၁၁။ မ်က္စိနွစ္ဖက္လံုးေမွာင္အတိ က်သြားျပီး ... ခန္႕မွန္း ၁၅ စကၠန္႕ေလာက္ျပန္မျမင္ေလာက္ေအာင္
ပိန္းပိတ္သြားရင္ ေလျဖတ္ရန္နာရီပိုင္းသာလိုေတာ့သည့္ အနီးဆံုးအေျခအေနပါ။
က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္ မွ ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္.

Friday, November 9, 2012

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

9/Nov/2012

E-Mail this article Printable Version
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနေသာ မိဘျပည္သူမ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ အလုိ႔ငွာ အုိင္တီဝန္ေဆာင္မႈ၊ မုိဘုိင္းတယ္လီဖုန္း ႏွင့္ ႀကိဳးတယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ား၌ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးဌာန၊ အမည္- ၁။ ဦးေဌးဝင္း၊ ရာထူး- အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ မိုဘိုင္းဖုန္း-ဝ၉-၈၆၃ဝဝ၁ဝ၊ E-mail/Address- cemobile@mptmail.net.mm၊ ၂။ ဦးစုိးေအာင္၊ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ ဝ၉-၈၆၃ဝဝဝ၁၊ ee1_switch@mptmail.net.mm၊ ၃။ ဦးကိုကိုေအာင္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ ဝ၉-၈၅ဝဝဝဝ၁၊ ee2_@mptmail.net.mm၊ ၄။ ဦးေအာင္ေက်ာ္သက္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ ဝ၉-၅၁ဝဝဝ၂၇၊ bhngsm@mptmail.net.mm၊ ၅။ ေဒၚခင္ၿဖိဳး၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၁ဝ၊ wlugsm@mptmail.net.mm တို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ ေအာ္တုိတယ္လီဖုန္းဌာန၊ အမည္- ၁။ ေဒၚခ်ယ္ရီမ်ဳိးတင့္၊ ရာထူး- ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (အိတ္ခ်ိန္း)၊ မိုဘိုင္းဖုန္း- ဝ၉-၄၅ဝ၄၅ဝ၇၇၇၊ ဝ၁-၃၈ဝ၁၈၈၊ ၂။ ဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (အိတ္ခ်ိန္း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၆၆၊ ဝ၁-၃၇ဝ၁၈၈၊ Email/Address- ee1_swit_cep@mptmail.net.mm၊ ၃။ ဦးသန္းလိႈင္၊ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ (လုိင္း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၅၅၊ ဝ၁-၃၈ဝ၃၃၃၊ ee1_line_cep@mptmail.net.mm၊ ၄။ ဦးသိန္းျမင့္ထြန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး (လုိင္း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၇၈၊ ဝ၁-၂၂၂၃၃၃၊ ၅။ ဦးေအးမင္းလိႈင္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး (အိတ္ခ်ိန္း)၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၈၅၊ ဝ၁-၃၇၂၁၈၈၊ ၆။ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး (အိတ္ခ်ိန္း)၊ ဝ၉-၅၄၂၁ဝ၉၉၊ ဝ၁-၅ဝဝ၉၉၉၊ ၇။ ဦးေဇာ္မင္းဦး၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး (OCS)၊ ဝ၉-၅၄၂၁ဝ၇၇ တို႔သို႔လည္းေကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန၊ အမည္- ၁။ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း၊ ရာထူး- အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ မိုဘုိင္းဖုန္း- ဝ၉-၈၆၃ဝဝ၄၂၊ E-mail/Address- khinmaungtun.ceit@mptngw.net.mm၊ ၂။ ေဒၚခင္ေဆြေဌး၊ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ ဝ၉-၅၁ဝဝဝ၅ဝ၊ ဝ၉-၈၆၃ဝဝ၅ဝ၊ kshtay@mpt.net.mm၊ ၃။ ဦးရဲႏုိင္မုိး၊ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၇၄၊ yenaingmoe@mptngw.net.mm၊ ၄။ ေဒၚႏြယ္နီစုိးရင္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ ဝ၉-၂ဝဝဝဝ၃၇၊ nwenisy@mptngw.net.mm၊ ၅။ ဦးေနလင္းထြန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၇၂၊  naylinhtun@mptngw.net.mm၊ ၆။ ဦးေအာင္သူဟိန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ ဝ၉-၈၃ဝဝဝ၅၆၊  aungth@mptngw.net.mm၊ ၇။ ေဒၚညိဳညိဳစိမ့္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွဴး၊ ဝ၉-၅ဝ၂၁ဝ၂၅၊ nnseint@mptngw.net.mm၊ ၈။ ေဒၚလွျမတ္ဟန္၊ မန္ေနဂ်ာ၊ ဝ၉-၅၄ဝဝဝ၂၃၊ hlamyathan@mptngw.net.mm စသည့္ ေဖာ္ျပပါဌာနမ်ား၏ အရာရွိမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း သိရသည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Monday, November 5, 2012

ျမနႏၵာဂ်ာနယ္ အတြဲ-၁၊ အမွတ္၄၂၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၃က ေဆာင္းပါးေလးပါ“ကြယ္ေဒါင့္ကေလးမ်ား”
          “ဟာ…….အပ်ိဳႀကီးေတြ ေစ်းအေ၀းႀကီးကို တကူးတက လာလိုက္ၾကတာေဟ့” လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေန႕စဥ္ထိေတြ႕ သြားလာေနရေသာ ရံုးမွ အပ်ိဳႀကီးမမတို႕အား ေနာက္လိုက္မိေသာအခါ “ဟဲ့….အေကာင္ေတြရဲ႕ ငါတို႕က ထားရာေန ေစရာသြားေနရတဲ့ ဘံုကၽြန္ေတြဟဲ့…..နင္တို႕လို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တကာ လည္သြားႏိုင္တဲ့ အားအားယားယားေတြ မဟုတ္ဘူး” လို႕ျပန္တြယ္သည္။
          “ အခုအမတို႕က ဒါဘာလာလုပ္ၾကတာလဲ” ဆိုေတာ့ “ငါတို႕ မဖုရားသခင္က ယၾတာေခ်ခ်င္တယ္ ဆိုလို႕ ေဟ့…..ပန္းနဲ႕တျခားတိုလီမုတ္စေတြ လာ၀ယ္တာ…..တကတည္းသိလား….. ရံုးအားရက္ တနဂၤေႏြေလးေတာင္ ေအးေအးေဆးေဆး  မနားရပါဘူးဟယ္…..သူတို႕ေ၀ယ်ာဝစၥေတြ လိုက္မေန ရတာ…..သြားမယ္ေဟ့…..ယၾတာခ်ိန္ ေနာက္က်လို႕ ဟိုက ပုပ္သိုးေနအံုးမယ္” ဆိုကာ စာေရးမမ အပ်ိဳႀကီးတို႕ တစ္သိုက္ ေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာလိုက္ရလို႕  အေမာေတြ ေျပသြားသည့္ထင္ ခ်ာကနဲ လွည့္ထြက္ သြားၾကသည္။
          သူတို႕ဘဝကလည္း သနားစရာ။ တနလၤာက ေသာၾကာအဆံုး။ စေနတစ္ရက္လံုးက အခ်ိန္ပို သည္နားရတဲ့ တနဂၤေႏြက ေ၀ယ်ာဝစၥတဲ့။ ရံုးတက္ခ်ိန္က ၾကည့္အံုး။ မနက္(၈)နာရီကစလို႕ ညေန(၄)နာရီ ရံုးဆင္းေတာ့ အရာရိွကသာ အိတ္ဆြဲလို႕အိမ္ျပန္တာ။ သူတို႕ေတြက တစ္ေနကုန္ လုပ္လက္စေတြျဖတ္၊ မနက္အတြက္ လိုအပ္တာေတြစီစဥ္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ရေသးသည္။ သူတို႕ အေဆာင္ျပန္ရခ်ိန္က (၆)နာရီေက်ာ္လို႕ (၇)နာရီထိုး ဆိုတာ ဂ်ပိုးထိုးေနက် ကၽြန္ေတာ္အသိ။
          တစ္ရက္တြင္ ဓါတ္က်လို႕ ရံုးဘက္သို႕ေစာေစာ ကၽြန္ေတာ္ေျခဦးလွည့္မိေတာ့ ဘယ္သူမွ မေရာက္ေသးတဲ့ ရံုးခန္းထဲမွာ တလႈပ္လႈပ္တရြရြ ညီမငယ္စာေရးမက တစ္ေယာက္တည္း ပန္းအိုးလဲ ဆြမ္းေတာ္ တင္ေနသည္။ ကုသိုလ္ေတြရေတာ့မွာပဲလို႕ စလိုက္မိေတာ့ “အစ္ကိုေရ ကုသိုလ္ေတာ့ရမယ္ ထင္ပါရဲ႕…..အိမ္ကဘုရားကေတာ့ ငုတ္တုတ္၊ ပန္းေတာင္မလဲႏိုင္ဘူး…..ၾကာေတာ့ေလ ေမြးထားတဲ့ ကၽြန္မကေလး ကေတာင္ ကၽြန္မကိုစိမ္းေနၿပီထင္ပါရဲ႕…..ကၽြန္မကေလ ရံုးအလုပ္ကို သိမ္းက်ံဳးလုပ္ႏိုင္ပါရဲ႕ …..ေဝယ်ာဝစၥေတြက ပိေနတာ” တဲ့ သည္ေဝယ်ာဝစၥကို ကၽြန္ေတာ္ၾကားရျပန္သည္။ ကေလးအေမ ဝန္ထမ္းဘဝကို သနားရျပန္သည္။
          အေမ့ရင္ခြင္ကို ခိုမီွးဖို႕ေမွ်ာ္ေနရွာတဲ့ ခေလးငယ္ဘယ္ႏွေယာက္ကိုမ်ား ဝန္ထမ္း အိမ္ေထာင္သည္ေတြ မိခင္ ဝတၱရားကို ေဖာက္ဖ်က္စိမ္းကား ရက္စက္ေနၾကရၿပီလဲ။
          အျဖဴေရာင္ေတြ မင္မူေနေသာ ဆံပင္ဖြာလန္က်ဲ၊ သြားေတြေပၚအထပ္ထပ္တက္ထားတဲ့ကြမ္းခ်ိဳ၊ အဝါဘက္ လုသမ္းေနတဲ့ စတစ္ေကာ္လာ အျဖဴႏြမ္း၊ ရီေဝေဝမ်က္လံုးေတြႏွင့္ အိတ္ကပ္အတြင္းက ၅၀တန္ေဘာပင္က သူ႕ဝန္ထမ္းသက္ကိုျပေနသည္။ “ကၽြန္ေတာ္လည္း လုပ္သက္ပင္စင္ ခံစားေတာ့မယ္၊ …..ကၽြန္ေတာ့္တို႕က ဂ်င္နရယ္ ၿပြန္းေတြပါ”လို႕ ေဆးပင္စင္ခံစားဖို႕ ႀကိဳးစားေနတဲ့ သူ႕သူငယ္ခ်င္းကို ေျပာေနသည့္အသံက ေၾကကြဲသံေတြ အျပည့္ပါေနသည္။ သူက အမွန္ေတာ့ အမႈထမ္းလိုင္းမွာ ဂိတ္ဆံုး။ သူ႕ေအာက္မွာ အငယ္ေတြသာ ရိွေတာ့သည္။
“စိတ္ကိုကုန္လွပါၿပီ၊…..တစ္ခါလာလည္းဒီရံုး…..တစ္ခါလာလည္းဒီရံုး…..သူတို႕တစ္ေတြမွာ ေငြေတြ သည္ေလာက္ ခ်မ္းသာပါလွ်က္ ဟိုတယ္သြားတည္းၾကပါလား” ဒါက ရံုးတြင္းေနရရွာရေသာ သူငယ္ခ်င္း၏ ဇနီးထံမွ ပြစိပြစိအသံျဖစ္ သည္။ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ “ငါ၀န္ထမ္းပဲယူထားမိတာလား၊….. အိမ္ေဖာ္ ယူထားတာလားကို မကြဲျပားေတာ့ပါဘူးကြာ” ဟု ၀မ္းနည္းပက္လက္ ဆိုရွာသည္။ သူငယ္ခ်င္း၏ဇနီးရံုးကို ဝင္ထြက္တည္းခိုၾကတာက သူတို႕လူႀကီးေတြ သာမက ထိုလူႀကီးတို႕၏ အေပါင္းအသင္း ေဆြမ်ိဳးညာတကာ တစ္စုေတြလည္း ပါေသးသည္ဆိုဘဲ။ သူငယ္ခ်င္းဇနီး တစ္ေတြမွာ ရံုးတြင္းေနအမာခံေတြမို႕ တည္းသူေတြလာတိုင္း တံျမက္စည္းလွည္း၊ ၾကမ္းတိုက္၊ အိပ္ယာခင္း၊ ပုဂံေဆး၊ စားပြဲထိုးလုပ္ကာ ကိုယ့္အခန္းေလး ကိုယ္ျပန္ေတာ့ သန္းေခါင္ယံ။ ဒါကအၿမဲလို႕မေျပာႏိုင္ေတာင္ မၾကာခဏ။ ကၽြန္ေတာ္က သူငယ္ခ်င္းႏွင့္အတူ သူတို႕သမီးေလးနဲ႕ ကူေဆာ့ေနၾကမို႕ ဓါတ္သိ။ “ေမေမလာၿပီလား” “ေမေမလာၿပီလား” နဲ႕ အိပ္ခ်င္စိတ္ဇြတ္တင္းထားကာ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ေပၚ သူငယ္ခ်င္း လက္ေပၚ မ်က္ေတာင္စဥ္းေမွး အိပ္ေပ်ာ္ရွာေသာ သမီးကေလးေဖြးေဖြး၏ သနားစရာပံုရိပ္က ေမ႔မရ။
“ဆယ္တန္းေအာင္လို႕ တကၠသိုလ္တက္ဘြဲ႕ရခဲ့တာ လူႀကီးအကႋႌ်ေလွ်ာ္ဖို႕ ထမင္းျပင္ေကၽြးဖို႕ လားေတာင္ မသိပါဘူူးဟယ္” ဆိုလာတာက နယ္တစ္နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဆယ္တန္းအတူ ေအာင္ၿပီး အလုပ္ခြင္ထဲတန္းဝင္သြားေသာ သူငယ္ခ်င္းမရဲ႕ မခ်ိတင္ကဲစကား။ “သူတို႕ နယ္လာၾကတာ ဟယ္ အိမ္က မယား၊….. အလုပ္သမားေတာ့ေခၚခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး…..အဝတ္လဲ ငါတို႕ေလွ်ာ္ေပးရ…..မီးပူတိုက္ေပးရ…..အိမ္ရွင္း၊ ထမင္းခ်က္ၿပီး တစ္ေန႕သံုးနပ္သြားျပင္ေကၽြးရေသး တယ္ဟဲ့…..နယ္ဆိုေတာ့ ရံုးအလုပ္ကသိပ္မရိွပါဘူး…..ဒါေပမယ့္ သြားခ်င္ရာမသြားရ၊ နားခ်င္တာလည္း မနားရ…..စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ကိုမရိွပါဘူး၊…..နင့္ကိုအားက်လိုက္တာ”တဲ့။ သူငယ္ခ်င္းကိုလည္း သနားရျပန္ေရာ။
မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၄)ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္ေသာ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းထဲ မွာ ေဒါင္းအလံ ကိုင္ၿပီး ထြက္လာတယ္ဆို တစ္ခ်က္ထဲပါ။ အႏိုင္က်င့္လြန္းေနလို႕။ မခံခ်င္လို႕ျပန္ခ်တာ ဒီတစ္ခု ထဲပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဘတ္စ္ကားစီးၿပီးေက်ာင္းသြားရတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးပါ။ ဘာမွ အခြင့္ထူး ခံမရိွဘူး။ သာမန္ျပည္သူထဲက ေမြးဖြားလာတဲ့ သားတစ္ေယာက္ပါ။  ဘတ္စ္ကား စီးၿပီးေက်ာင္းသြားေနရတဲ့ ဘ၀မွာ ရံုးခ်ိန္ႀကီးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီတစ္ေယာက္ရဲ႕ 929 ကားႀကီးက အတင္းေက်ာ္တက္ ပါတယ္။ သူရံုးသြားမယ္ေပါ့။ ဘတ္စ္ကားကလည္း ရံုးသမားေတြနဲ႕ ေက်ာက္ကုန္းေပၚ ကို တက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲ့တုန္းက လမ္းေလးေတြက က်ဥ္းက်ဥ္းေလး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ႏွစ္စီးပဲေရွာင္လို႕ ရတယ္။ အဲ့ဒီကားႀကီး ဂီးဂီးလို႕ေအာ္ၿပီးတက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေနာက္ကႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီက သူ႕ကို လမ္းမေပးရေကာင္းလားဆိုၿပီးေတာ့ ဟြန္းေတြတရစပ္တီးၿပီးေတာ့။ သူ႕ေပးလို႕မရဘူး။ အဲ့ဒါကို သူ မစဥ္းစားႏိုင္ဘူး။ ေရွာင္လို႕ရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူကေက်ာ္တက္ၿပီးေတာ့ ကားေပၚကဆင္း ၿပီးေတာ့ ကားေမာင္းတဲ့လူကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္တယ္။ အဲ့ဒီသတင္းၾကားတာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းလြယ္အိတ္ကို ခ်ၿပီး လိုက္သြားတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္လိုမွလက္မခံႏိုင္ဘူး။ ရံုးဝန္ထမ္းေတြလည္း ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဖို႕လာတာ။ အဲ့တာကို သူနားမလည္ဘူးလား။ သူတစ္ေယာက္ ထဲ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဖို႕လာတာမွ မဟုတ္တာ ဒီေလာက္ေျပာသိေရာေပါ့။ အဲ့ဒီလို အႏိုင္က်င့္တာေတြ ဟာ ေနရာတကာမွာ။ ဒီေနရာမွမဟုတ္ဘူး။ အခြင့္ထူးခံတယ္။ အႏိုင္က်င့္တယ္။ ႏွစ္ခ်က္ အဲ့ႏွစ္ခ်က္ကို မခံခ်င္လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တုန္႕ျပန္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အမွန္တရားအတြက္ပဲ” လို႕ေျပာသြားတာကို အမွတ္ရ ေနျပန္သည္။
သည္ဟာက အေမွာင္ကာလဆိုးတစ္ခုကို လွ်ပ္ျပက္လက္ျပလိုက္ေသာ စကားေတြဘဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ အခြင့္ထူးခံတာေတြက အီဝခဲ့ပါၿပီ။ ေတာ္လည္းေတာ္ေလာက္ပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟု ကမၻာကိုေၾကညာေနေသာ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ အလင္းတစ္ခ်ိဳ႕လည္း ေရာင္နီ ပ်ိဳ႕ေနပါၿပီ။ တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖို႕ အခါေတာ္လည္းေရာက္ပါၿပီ။ တႏြယ္ငင္တစင္ပါလို႕ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြထဲ လူမမယ္ေလးေတြက အစစ္ပါေနရတာ သနားစရာေကာင္းလွပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေနထိုင္ၾကတာက လူသားတို႕ကမၻာမဟုတ္ပါ လား။
ကိုမင္းကိုႏိုင္စကားျပန္ေကာက္ရပါလွ်င္ “ရံုးဝန္ထမ္းေတြလည္း ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဖို႕လာတာ။ အဲ့ဒါကို သူမသိဘူးလား။ သူတစ္ေယာက္တည္း ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းဖို႕လာတာမွ မဟုတ္တာ” ဆိုတာက သိပ္လွတဲ့ လူမူက်င့္ဝတ္ေတြ လူသားအခြင့္အေရးေတြကို လွစ္ဟာျပလိုက္သလို ဘြားဘြားႀကီးျမင္လိုက္ရပါသည္။ လခစားခ်င္း သူတို႕ခြဲျခား သတ္မွတ္ေသာ အရာထမ္းဆိုသူေတြက အမႈထမ္းေတြအေပၚ ငါခိုင္းတာအကုန္ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တပါ့မလား။ သူတို႕လည္း သူတို႕မိတ္ေဆြ၊ သူတို႕ဇနီး၊ သူတို႕သား၊ သူတို႕ မယားေတြႏွင့္ အမ်ားခံစားရေသာ ရံုးပိတ္ရက္၊ အားရက္၊ နားရက္မ်ားကိုခံစားခ်င္ၾကပါလိမ့္မည္။ သတ္မွတ္ေသာ ရံုးဆင္းခ်ိန္ေတြအတိုင္း အိမ္အေရာက္ျပန္ခ်င္ေဇာေတြ ျပင္းထန္ပါလိမ့္မည္။ ယဥ္ေက်းေသာ ကမၻာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာတာက ဓေလ့ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕လူ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကြယ္ေနေသာေဒါင့္ကေလးေတြ ရိွတတ္ပါသည္။ ထိုေဒါင့္ ကေလးမ်ားမွာ အကြယ္တြင္ ေနရရွာေသာအခါ သာမန္ကာလွ်ံကာျဖင့္ မျမင္တတ္ၾက ဘဲ ေက်ာ္လႊား သြားလာေနတတ္ ၾကပါသည္။ အျပင္တြင္ ရွင္းသန္႕လင္းလက္ေနေသာ အခါမ်ားတြင္ ကြယ္ေဒါင့္ ကေလးမ်ား တြင္ေတာ့ အမိႈက္ေတြ၊ ဖုန္ေတြသာမက ပင့္ကူတို႕ကလည္း အိမ္ဖြဲ႕ၿပီး ႀကီးစိုးတတ္ပါေသး သည္။ ေသခ်ာတာ ကေတာ့ ကြယ္ေဒါင့္ေလးေတြ မွာလည္း သူတို႕ရင္ထဲက ဆႏၵေလးေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ်င္စိတ္ ရိွၾကစၿမဲဆိုတာ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕ေဒါင့္ေလး ေတြမွာ လည္း ေဒါင့္ေလးေတြ အေလွ်ာက္ ေဆးသုတ္သစ္လြင္ အလင္းျမင္ခ်င္သည္ ဆိုတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။
                                                                                    
                                                                                     ျပတ္သား

Saturday, November 3, 2012

စုေၾကး အေပၚ တည့္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္


pyat: က်ြန္ေတာ္တို႕ ဘဝေတြနဲ႔အလုပ္ေတြက ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာေပါ့။ က်ြန္ေတာ့္အရမ္းႀကိဳက္တဲ့စကားအရေျပာ႐င္ ေတာတန္းေလးေဘးမွာ ေနခ်င္တာပါပဲ။ဒါေပမယ့္တည္ရမယ့္ကတိေတြက ရိွေသးတာကိုး။
မေန႔တုန္းက ကို…………..ဖုန္းဆက္တယ္။စုေၾကးကိစၥကိုဝင္ပါဖို႔ရာပါ။
ဆရာlinkေပးလို႕က်ြန္ေတာ္ေတာ္မ်ားသိထားရတယ္။ သူကေျပးေနရတဲ့သူေတြက မိေကာင္းဖခင္သားသမီးေတြ ဆိုတာရယ္။ တရားသူႀကီးေတြက ပိုက္ဆံေပးရင္ အမႈအကုန္လက္ခံတယ္ဆိုတာေတြေျပာတယ္။
က်ြန္ေတာ္နားလည္တာကေတာ့ စုေၾကးဒိုင္က ပိုက္ဆံျပန္မထုတ္ေပးရင္ စုေၾကးထဲ႔သူေတြက အလႊဲသံုးစား ၄၀၆နဲ႔ဖြင့္လို႔ရတယ္။ တိုင္လို႕ဒိုင္က အဖမ္းမခံရင္ ရံုးကဆင့္ေခၚလို႔မလာရင္ တရားခံေျပးေၾကညာတယ္။ က်င့္၅၁၂အရ အေျပးမႈဖြင့္မွာပဲ။ အေျပးမႈဖြင့္ရင့္ ဝရမ္းေျပးျဖစ္သြားတာ။
ျပစ္က်င့္( ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ) အရ တရားခံေျပးရင္က်င့္၈၇အရ တရားခံေျပးျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာတယ္။ တရားရံုး ရယကရံုးေတြ ရဲစခန္းေတြမွာ ကပ္တယ္။ က်င့္၈၈အရ ေျပးတဲ့လူရဲ႕ပစၥည္းအိမ္ရိွရင္အိမ္ကို ဝရမ္းကပ္တယ္။ အမႈကတစ္သက္လံုးမေပ်ာက္ေတာ့ဘူး။ ပံုမွန္အမႈေတြဖ်က္ဆီးတဲ႔ႏွစ္ေရာက္ရင္ေတာင္ အေျပးမႈကိုမဖ်က္ဆီဘူး။ ျပန္ဖမ္းမိရင္ျပန္ဖြင့္မွာပဲ။ ဆရာလက္လွမ္းမိသေလာက္ လိုအပ္သူရိွရင္ ဗဟုသုတျဖန္႔ေပးလိုက္ပါ။
စုေၾကဒိုင္အေပၚပဲ ၄၀၆ဖြင့္လို႔ရတယ္။ ထည့္္သူအေပၚဖြင့္လို႔ရတယ္လို႕မေတြ႕မိဘူး။၄၀၆ဖြင့္ခံရရင္ အာမခံမရႏိုင္ဘူး။ ျပစ္ဒဏ္၃ႏွစ္ရိွတယ္။
နီးစပ္ရာေျပာျပေပးလိုက္ပါ။၁။စုေၾကမလုပ္တာေကာင္းပါတယ္၂။လုပ္ရင္ျပႆနာျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။၃။ ထိုးသားကေပါက္ၿပီးေငြဆက္မထည့္ရင္ ဒိုင္ကဒုကၡေရာက္တတ္သလို ဒိုင္ေငြမထုတ္ေပးရင္ ထိုးသားကရံႈးေရာပဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလံုး အႏၲရာယ္ရိွာတာခ်ည္းပါပဲ။